Smlouva o kurzu

 

 

Č. smlouvy poskytovatele: ……………………

 

Smlouva o Kurzu,

 

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst.2 občanského zákoníku uzavřely tyto smluvní strany (dále též společně nazývány toliko jako „strany“ nebo „smluvní strany“):

Poskytovatel:      Obchodní společností MARLIN, s.r.o.

se sídlem:            Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:                         60733306

DIČ:                       CZ60733306

telefonní číslo:     773300991

adresa pro doručování elektronické pošty: info@marlin.eu

Zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611, zastoupená panem Ing. Martinem Bellovičem, jednatelem společnosti.

(plátce daně z přidané hodnoty)

 

 jako poskytovatel na straně jedné (dále jen "poskytovatel")

 

a

 

Objednatel: ……………………………………………………………………………………..……………………………………..………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefonní číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

adresa pro doručování elektronické pošty: ………………………………………………………………………………………….

plátce – neplátce daně z přidané hodnoty

 

      jako objednatel na straně druhé (dále jen "objednatel")

 

takto:

 

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení a postavení smluvních stran

 

1.       Touto smlouvou strany projevují vůli zřídit mezi sebou závazky v ní uvedené a řídit se jejím obsahem. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje umožnit objednateli (a/nebo jím v této smlouvě určenému dalšímu účastníkovi či dalším účastníkům) účastnit se níže uvedeného vzdělávacího nebo rekvalifikačního Kurzu (dále jen „Kurz“) a být účastníkem a absolventem tohoto Kurzu, a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli stranami sjednanou cenu Kurzu.

2.       Poskytovatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Účastník prohlašuje, že při uzavírání této smlouvy má – nemá postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Pokud je účastník spotřebitelem, je nedílnou součástí této smlouvy též listina nazvaná „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem –verze 001/2016“ ze dne 31.12.2016 (dále jen „listina LS“). která je zveřejněna v textové podobě (§ 1819 OZ) na www. stránkách poskytovatele, tj. www.marlin.eu (dále jen „Web“). Účastník prohlašuje, že souhlasí s textovou podobou listiny LS výše uvedenou a že obsah listiny LS je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných výhrad.

 

 

 ČLÁNEK II.
Obchodní podmínky

 

1.       Část obsahu této smlouvy strany shodně určují odkazem na Obchodní podmínky poskytovatele  (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“), a to „Obchodní podmínky  – verze 001/2016“ ze dne 31.12.2016, které jsou stranám známy a které jsou zveřejněny v textové podobě (§ 1819 OZ) na Web. Objednatel prohlašuje, že obsah OP (ve znění jejich eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. III. této smlouvy) je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných výhrad.  Objednatel výslovně prohlašuje, že přijímá veškerá ustanovení OP (ve znění jejich eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. III. této smlouvy).

2.       Strany sjednávají, že odchylná ujednání stran od OP uvedená v této smlouvě (nebo v listině LS) mají přednost před OP.

3.       OP upravují práva a povinnosti stran založené touto smlouvou, dále upravují náležitosti této smlouvy vyžadované OZ, přičemž strany sjednávají, že příslušná ustanovení OP (ve znění jejich eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. III. této smlouvy) mají přednost před dotčenými dispozitivními ustanoveními OZ.

 

 

ČLÁNEK III.
Změny a vyloučení některých ustanovení OP

 

1.       Smluvní strany sjednávají tyto změny OP: ………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.       Smluvní strany vylučují použití těchto ustanovení OP: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ČLÁNEK IV.
Kurz a účastníci

 

1.       Určení a specifikace Kurzu:

a)      Název Kurzu: ………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      Kód Kurzu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

c)       Místo konání Kurzu: ……………………………………………………………………………………………………………….

d)      Datum, čas /doba/ konání Kurzu: ……………………………………………………………………………….………….

e)      Lektor Kurzu: ………………………………………………………………………………………………………………………….

f)        Druh, obsah a náplň Kurzu a způsob jeho provedení: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

g)      Maximální počet účastníků Kurzů: ……………………………………………………………..…………………………………….……..………………………………….

2.       Objednatel požaduje, aby Kurzu se mohli zúčastnit účastníci uvedení v Příloze č.1 k této smlouvě (celkový počet účastníků určených objednatelem je: ……….), s čímž poskytovatel

souhlasí. Objednatel je tedy povinen umožnit  za podmínek stanovených v této smlouvě účast na Kurzu účastníkům uvedeným v Příloze č.1 k této smlouvě, která je její nedílnou  součástí.

 

Každý účastník musí splňovat tyto podmínky: …………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

 

ČLÁNEK V.
Cena Kurzu a platební podmínky

 

1.       Celková stranami sjednaná cena Kurzu (při počtu účastníků ……...) činí částku ………………….,-Kč (slovy…………………………………………………………………………………………………………korun českých), při jednotkové ceně (za jednoho účastníka Kurzu) ve výši ………………….,-Kč.

2.       Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli shora uvedenou cenu Kurzu
bezhotovostně (dle OP) – v hotovosti (dnešního dne oproti písemnému potvrzení poskytovatele o zaplacení). 

 

ČLÁNEK VI.
Další dohody stran

 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

 

ČLÁNEK VII.
Ustanovení společná a závěrečná

 

1.       Tato smlouva je – není uzavírána mimo prostor obvyklý pro poskytovatelovo podnikání ve smyslu 1828 OZ.

2.       Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že - bezprostředně po uzavření této smlouvy oběma stranami - mu poskytovatel jedno vyhotovení této smlouvy vydal. Nedílnou součástí každého výtisku smlouvy je jeho Příloha č.1 (seznam účastníků Kurzu dle smlouvy).

3.       Nedílnou součástí této smlouvy (byť nejsou s touto smlouvou pevně spojeny) jsou OP. Pokud je objednatel spotřebitelem, je nedílnou součástí této smlouvy též listina LS, byť tato není s touto smlouvou pevně spojena.

4.       Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto smlouvou se řídí OZ a předpisy souvisejícími. Strany se dále dohodly tak, že ustanovení této smlouvy mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními OZ.

5.       Objednatel potvrzuje, že tato smlouva vychází z návrhu smlouvy, který byl poskytovatelem uveřejněn v jeho sídle a provozovnách a který byl zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, kdy tato smlouva se od cit. návrhu smlouvy odlišuje jen v tom, na čem se strany dohodly.

6.       Ke změně či doplnění této smlouvy dohodou stran může dojít jen formou písemných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

7.       Jakékoli změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do originálního textu této smlouvy či jiných částí této smlouvy se považují za nenapsané, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které budou podepsány k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.       Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva strany zavazuje a zakládá se na pravdě, odpovídá skutečnosti a dohodám stran a že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


 

 V …………………………………………… Dne ………………………………………

 

Poskytovatel:                                                                      Účastník:  

MARLIN, s.r.o.: Ing. Martin Bellovič, jednatel                                    ……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím