Sociální vzdělávání

Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání


„Učíme pomáhat“ - Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb mezi Českem a Evropou

Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk má právo na kvalitní život, sociální začlenění, životní spokojenost a naplnění smyslu života.

•     Jako vedoucí partner ECC – Evropského certifikátu v sociálních službách (European care certificate) v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu                   poskytování sociálních služeb.

•     Přinášíme v Evropě ověřené modely sociální péče jako je Person centered care – Péče zaměřená na člověka.

•     Využíváme nejnovější metody rozvoje kompetencí pomáhajících pracovníků jako je trénink mindfulness – všímavosti.

•     Poskytujeme kvalifikační, specializační a další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb.

 

Nabídka vzdělávání v oblasti sociálních služeb

ECC 

Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate) poskytuje všem pomáhajícím pracovníkům v sociálních službách napříč Evropskou unií šanci naučit se základní potřebné znalosti, poskytuje uznání těchto vědomostí a současně sdílí společný přístup napříč Evropou směřujíc k zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby. ECC staví na BESCLO – základní evropské kompetence v sociálních službách (Basic European Social Care Learning Outcomes). Vzdělání zahrnuje přípravné kurzy a vykonání zkoušky ECC.

Specializace v sociálních službách

Jako vedoucí partner ECC v ČR se zaměřujeme na rozvoj a ověření kompetencí ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Na základě tohoto úsilí vytváříme specializační vzdělávací moduly zaměřené na konkrétní oblasti sociálních služeb. Po absolvování všech kurzů v modulu absolvent získá certifikát specialisty v dané oblasti.

 • Specialista v péči zaměřené na člověka

 • Specialista v péči o seniory

 • Specialista v péči o osoby s mentálním postižením

 • Specialista v péči o osoby s demencí

 • Specialista v práci s duševně nemocnými

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Jedná se o unikátní vzdělávací program, postavený na nejnovějších poznatcích z oblasti neurověd, propojující meditativní a nemeditativní techniky tréninku všímavosti (mindfulness) s přístupem zaměřeným na člověka. Trénink přispívá k rozvoji základních pomáhajících kompetencí jako jsou: empatie, nehodnoticí přijetí, opravdovost, soucit, zvládání emocí, zvládání stresu, naslouchání, sebereflexe. Zlepšuje kognitivní a metakognitivní schopnosti.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akreditovaný kurz v souladu s podmínkami zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jako partneři ECC klademe v kurzu důraz na přístup pracovníků ke klientům sociálních služeb.

Další vzdělávání v sociálních službách

Organizacím a zaměstnancům sociálních služeb nabízíme širokou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů s kvalitními lektory. A to jak formou kurzů pro organizace tak formou otevřených kurzů.

BESCLO

Basic European Social Care Learning Outcomes

BESCLO = Základní evropské vzdělávací cíle v sociálních službách, je soubor kompetencí, které byly pojmenovány jako společný vědomostní základ pro zajištění trvale vysoké kvality sociálních služeb v Evropě. Jejichž obsah zahrnuje témata měnícího se pojetí péče v sociálních službách z medicínského modelu k modelu podporujícího dodržování lidských práv. BESCLO je rozčleněno do 8 hlavních oblastí, které na sebe logicky navazují.

 

Struktura BESCLO

Bylo vytvořeno 8 základních vědomostních oblastí:

 1. hodnoty v sociálních službách
 2. podpora kvality života uživatelů sociálních služeb
 3. zhodnocení rizik v práci s uživateli sociálních služeb
 4. porozumění roli pracovníka v sociálních službách
 5. bezpečnost na pracovišti
 6. komunikace
 7. problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce
 8. rozvoj pracovníka v sociálních službách

Zkouška ECC byla vyvinuta k ověření těchto základních kompetencí.

 

Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách

Specializační dlouhodobý vzdělávací program rozvíjí u účastníka znalosti, dovednosti a postoje v oblasti BESCLO. Studijní program BESCLO systematicky seznamuje účastníka se základními evropskými vzdělávacími cíli v sociálních službách a učí jej použít je v praxi. Každý dílčí modul je akreditován jako samostatný vzdělávací program u MPSV.

aktuální nabídka programů

ECC

Myšlenka projektu

Představa stojící za vznikem Evropského certifikátu v sociálních službách (dále ECC) je zabezpečit sdílení hodnot pomáhajících pracovníků a jejich základních znalostí tak, aby mohli svou práci vykonávat odborně a bezpečně. ECC bl vytvořen již v roce 2006 jako součást projektu v rámci programu Celoživotního učení s cílem sjednotit znalosti pracovníků v sociálních službách napříč Evropou a v současné době se na jeho realizaci podílí 17 členských zemí Evropské unie. Koncept ECC je ve shodě s platnou legislativou v oblasti lidských práv, humanistických přístupů v pomáhajících profesích a využívá poznatků tzv. dobré praxe. ECC je založen na nejdůležitějším hledisku, a to na osobě, které je poskytována sociální služba v podobě různých aktivit. Základním kamenem je potlačení zastaralého a překonaného lékařského modelu péče, kdy uživatel pasivně přijímá úkony péče o jeho osobu. Při tvorbě ECC byl kladen důraz na názor a pohled pečujících, kteří „věděli nejlépe“, co osoba o kterou je pečováno potřebuje. Jedním z cílů projektu ECC je nastolení situace, kdy si naopak osoba, o kterou je pečováno, koordinuje péči o sebe, a tato péče vychází z jejích potřeb a přání.

 

Projekt ECC

Realizaci projektu ECC v jednotlivých zemích zajišťují vedoucí partneři. Mezi jejich hlavní úkoly patří propagace projektu a rozšiřování povědomí o ECC jak mezi odbornou tak laickou veřejností, příprava kandidátů na zkoušku ECC, její realizace, vyhodnocení zkoušky a dohled nad průběhem zkoušky i kvality všech aktivit souvisejících s ECC, vydávání certifikátů ECC, zajištění dostupnosti získání certifikátu na celém území dané země, aktivity směřující k implementaci ECC do Národní soustavy kvalifikací.

Marlin, s.r.o. je vedoucím partnerem od roku 2011. Za dobu trvání projektu se nám podařilo vyjma jiných zrealizovat tyto aktivity: 

 • Akreditace 24-ti hodinového semináře Evropský certifikát v sociálních službách – ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)
 • Akreditace osmihodinových seminářů k jednotlivým oblastem BESCLO
 • V rámci projektu „Not Patients But Citizens With Rights“ byly vytvořeny komplexní studijní materiály pro lektory a účastníky vzdělávacích kurzů ECC
 • Aktualizace jednotlivých otázek zkoušky, vytvořeny podmínky pro online verzi zkoušky 

ECC zkouška

Zkouška Evropského certifikátu v sociálních službách byla vytvořena, aby poskytla testovaným ověření základních kompetencí (BESCLO), které se naučili. Prověřuje, zda jsou testovaní schopni uplatnit znalosti v situacích, v nichž se budou velmi často nacházet při práci v sociálních službách. Formát zkoušky je velmi jednoduchý a je stejný pro každou z hlavních oblastí BESCLO. Podmínky zkoušky jsou stejné ve všech zapojených zemích. Zkoušku je možné skládat on-line nebo v písemné podobě.

Test ECC se skládá z devadesáti šesti otázek a čas, který je něj vymezen, je 60 minut. Test nabízí výběr z možností SPRÁVNĚ, ŠPATNĚ a každé lze použít pro jednotlivá tvrzení. Každá otázka obsahuje čtyři tvrzení, která mohou být všechna čtyři správně/špatně a naopak či kombinace mezi všemi těmito variantami. K úspěšnému složení zkoušky musíte dosáhnout jak minimálního průměrného skóre +70 bodů (z celkového možného maxima +96 bodů), tak také musíte v každé jednotlivé oblasti BESCLO získat alespoň +2 body (kdy +2 znamená složení zkoušky).

V průběhu absolvování testu musí být dodrženy předem stanovené podmínky. Samotné vyhodnocení zkoušky provádí vedoucí partner MARLIN, současně s informováním o úspěšném či neúspěšném absolvování zkoušky. Neúspěšným kandidátům je umožněno absolvovat jednu opravnou zkoušku.

Proč ECC?

Zájemci o ECC nepotřebují žádné předchozí zkušenosti v sociálním sektoru, žádnou předchozí kvalifikaci a nemusí být v pracovním poměru. Pouze musí mít základní stupeň gramotnosti v jazyce, ve kterém se bude konat test, a věk nad 18 let.

ECC dává pracovníkům v sociálních službách v partnerských evropských zemích šanci naučit se základní potřebné znalosti, poskytuje uznání těchto vědomostí a sdílení společného přístupu napříč Evropskou unií. Zaměstnavateli poskytuje ECC důkaz, že držitel certifikátu prokázal základní znalosti, které jsou vyžadovány k odborné a bezpečné práci v sociální oblasti. Tím podporuje mobilitu pracovníků napříč Evropou, možnost kontroly znalostí pracovníků uvnitř jednotlivých zemí a zajištění minimální kvality poskytované sociální služby.


Výhody ECC

•      ECC nabízí znalosti odpovídající evropskému měřítku

•      Náplň ECC vychází z Úmluvy OSN, která ovlivňuje sociálních služby ve všech zemích EU

•      Jde o standardizovanou zkoušku, uchazeči nemusí procházet žádným školením nebo kurzem, pokud chtějí absolvovat zkoušku ECC, mohou se pouze zaregistrovat a po              úspěšném absolvování obdrží certifikát

•      Zkoušku může absolvovat kdokoliv (starší 18-ti let se znalostí českého jazyka), tudíž ECC má využitelnost také pokud nevíte, zda vaše znalosti stačí např. na dobrovolnickou        činnost nebo pečování o rodinného příslušníka

Reference

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Diecézní charita Brno, oblastní charita Břeclav
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Domov pro seniory Loučka
ABATAB, spolek pro péči a rodinu
Domov u studánky
Remedia Plus o.p.s.
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
Centrum krizové intervence, Ústí nad Labem
ABAPO, s.r.o.
Generální řediteství úřadu práce
Charita Svaté rodiny Nový hrozenkov
Úřad práce Jihomoravského kraje

 

Naši lidé

Naši lektoři

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím